Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
073c078bc2a019be
d1218fcebd0093be
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Algemene voorwaarden

 « terug

Bij gebruik van deze website gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen:

1. Onder "Uitgever" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Untapped BV te Zaandam (Postbus 10, 1500 EA). Curatoren.nl, Curatoren-web, Curatoren-net, Curatorenforum.nl, Curator.nl, Faillissementsveilingen.nl, Veilingen-online.nl, Boedelverkopen.nl, Faillissementsvordering.nl en Handelsinformatie.nl zijn handelsnamen van Untapped BV.

2. Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopien is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan Untapped BV te Zaandam (Postbus 10, 1500 EA).

3. Deze website gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan Uitgever opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Uitgever daarvan in kennis stellen.

4. Uitgever, auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

5. De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens tekortkoming in de levering van enige prestatie is -overminderd het voorgaande- te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag, gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs.

6. Toegang tot deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commercile - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.

7. Voor gebruik van via deze website aangeboden informatie, producten en/of diensten kunnen, ook indien die gratis toegankelijk zijn, aanvullende voorwaarden van de leverancier gelden.

8. Voor informatie, producten en/of diensten van Untapped BV of haar groepsmaatschappijen gelden in aanvulling op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden van Untapped BV en Groepsmaatschappijen. U kunt deze hieronder downloaden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze laatste voorwaarden.

Download algemene voorwaarden van Untapped BV (4,8 MB)

Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees


SMS code
Heeft u een SMS met een code van ons ontvangen? Vul in voor 1 uur toegang.
Mobiel
 
Één uur toegang
Alle details en uitgebreid zoeken.
€ 1,30 voor een uur
Euro

 


Bedrijfsinsolventies in de maand januari 2018
Faillissementen 238
Schuldsaneringen 284
Surseances 6
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254511
over ons