Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
7fdc6832f8ca7209
d7223137fa9d0876
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Faillissement: het proces

 « terug

Wat is een faillissement?
Als een bedrijf niet meer in staat is zijn financile verplichtingen na te komen, kan aan de rechtbank gevraagd worden om hem failliet te verklaren. Een dergelijk verzoek wordt gedaan in de vorm van rekest. Dit rekest kan door de onderneming zelf worden ingediend of door een of meer van zijn schuldeisers. Na onderzoek kan de rechtbank reageren met een vonnis, waarin wordt vastgesteld dat de betrokkene blijkbaar heeft opgehouden te betalen en dat hij daarom in staat van faillissement wordt verklaard.

Het verloop van een faillissementszaak
De afwikkeling van een faillissement kan een heel verschillend verloop hebben. Een zaak kan na een paar maanden afgesloten zijn, met name als de gefailleerde zelf tot overeenstemming met zijn schuldeisers kan komen en dit akkoord door de rechtbank wordt bekrachtigd. Een zaak kan zich ook jarenlang voortslepen, bijvoorbeeld als een van de schuldeisers zich verzet tegen het hem toebedeelde bedrag op de uitdelingslijst. In een dergelijk geval volgt er een openbare terechtzitting, waar alle partijen hun standpunt kunnen bepleiten. De rechtbank geeft hierop een beschikking. Verzet kan meerdere malen tijdens de afwikkeling voorkomen.

Welk soort stukken kunt u over een faillissement aantreffen?
1. Rekesten, waarbij met redenen omkleed aan de rechtbank wordt verzocht om iemand failliet te verklaren.
2. Het vonnis, waarbij de rechtbank vaststelt dat een bedrijf heeft opgehouden te betalen en dat hij om die reden in staat van faillissement wordt verklaard. Bij dit vonnis worden een rechter-commissaris en een curator benoemd.
3. De verslagen van de curator omtrent zijn bevindingen en de voortgang.
Na enkele weken zal een curator een eerste verslag opmaken. Daarna dient hij/zij elke drie maanden een voortgangsverslag op te maken. In sommige gevallen heeft de rechtbank het goed gevonden dit slechts n keer per halfjaar te doen. Daarnaast kan een curator vergaderingen met schuldeisers uitschrijven waarvan de oproeping en de agenda beschikbaar zijn, persberichten plaatsen of andere openbare documenten produceren.
4. Het proces-verbaal van de verificatievergadering.
In deze vergadering wordt vastgesteld wie schuldeisers zijn en om welke bedragen het gaat. Dit proces-verbaal kan bevatten:
- een lijst van erkende schuldvorderingen, met namen en bedragen.
- een verslag over de stand van de boedel. Hieruit blijkt wat de betrokkene bezit en wat dat kan opbrengen. Bij bedrijven blijkt hieruit ook wat er nog aan inkomsten is te verwachten.
5. Stukken over een eventueel akkoord.
De schuldenaar doet de schuldeisers dan een voorstel tot gedeeltelijke betaling. Soms gaan ze daarmee akkoord. Dit akkoord moet door de rechtbank worden erkend, gehomologeerd. Een dergelijke homologatie maakt een einde aan het faillissement.
6. Slotuitdelingslijsten
Hierin staat precies hoeveel iedere schuldeiser had te vorderen en wat hij uiteindelijk heeft gekregen. Deze lijsten kunnen ook namen van personeelsleden bevatten, die nog loon hadden te vorderen. Meestal zijn ook voorafgaande voorlopige uitdelingslijsten aanwezig.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand april 2024
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons